KVKK Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçimiz,

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz.

Bu nedenle sizleri (“İlgili Kişi”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi her koşulda;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak;
Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak;
Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için;
İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde;
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak,
işleyeceğimizi bildiririz.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel veridir. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin ziyaretçilere ait özel nitelikli kişisel verileri işlememektedir.

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin yerleşkelerine ziyarette bulunan ziyaretçilere ait kimlik ve iletişim verileri, giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları olmak üzere fiziksel mekân güvenliği verileri, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri olmak üzere işlem güvenliği verileri ve motorlu taşıt plakası verilerini işlemesindeki temel amaçları/sebepleri şunlardır:

Şirket merkezine giriş ve çıkışın kontrol altında tutulması,
İzinsiz giriş çıkışın engellenmesi,
Şirket’in fiziki mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla,
Tarafınıza ziyaretçi giriş kartının tesliminin sağlanabilmesi,
Ziyaret giriş çıkış saatlerinin kaydının tutulabilmesi,
Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi (terör, yangın, vb.),
Şirket tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkanından faydalanmanız halinde tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetilmesi,
Suç ya da hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:
Kişisel verileriniz Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından, Kanunun 5. maddesinde belirtilen, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz; elektronik, fiziki sözlü ya da yazılı ortamda, şirket binası içerisinde internet erişiminiz vasıtasıyla, kimlik belgeniz üzerinden, plaka bilginiz üzerinden, sözlü olarak veya yerleşkemiz içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile toplanmaktadır.

C. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş., veri sorumlusu sıfatı ile işlediği kişisel verileri, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve şirket yerleşkelerinde fiziki güvenliğin tesisi başta olmak üzere (A) başlıklı kısımda yer verilen amaçlar çerçevesinde grup şirketlerimize ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

D. İLGİLİ KİŞİNİN KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI:
Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması hakları ve verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra da verisinin kaderini tayin etme hakkı mevcuttur. Bu kapsamda ilgili kişi,

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
Kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi sahibi olma;
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme;
Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme;
Kişisel verilerinin düzeltilmesine, silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak, metin sonundaki listede yer alan e-posta adreslerinden ziyaretçisi bulunduğunuz Şirket’in e-posta adresine veya “Organize Sanayi Bölgesi 1.cad 5.sok No:8 Merkez / Afyonkarahisar ” adresine iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurular için herhangi bir ücret alınmamakla birlikte, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Adalet Bakanlığı’na bağlı Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.